biegswietojanski18

Nocny Bieg Świętojański. Ciche 23.06.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

REGULAMIN NOCNEGO BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO

W CICHEM

 

I. ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorami biegu są Stowarzyszenie SieBiega oraz Hufiec ZHP Brodnica

   

 2. II. TERMIN I MIEJSCE .

   

  1. Nocny Bieg na ok. 10 km odbędzie się 23 czerwca 2018 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dzieci i Młodzieży w Cichem. Trasa przebiegać będzie leśnymi ścieżkami.

   

  2. Start Biegu Nocnego nastąpi z Ośrodka Wypoczynkowego Dzieci i Młodzieży w Cichem o godz. 21.30.

  3. Meta biegu znajdować się będzie również w Ośrodku Wypoczynkowym Dzieci i Młodzieży w Cichem.

  4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w w Ośrodku Wypoczynkowym Dzieci i Młodzieży w Cichem i czynne będzie od godziny 20.00.

   

 1. TRASA

   

  1. Długość trasy biegu – ok. 10 km – atestowana

   

  2. Trasę należy pokonać w czasie do 2 godziny tj. do godziny 23. 30.

   

  3. Nordic walking ok. 5 km - bez limitu czasowego.

 2.  

   

   

   

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

   

   1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do 23 czerwca 2018r.

   2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 23 czerwca 2018r. ukończą 16 lat.

     

W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika zgody na uczestnictwo w Biegu (zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego).

 

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

 

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip. Właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

 

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2 godzin.

 

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

   1.  

    1. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 23.30 zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.

    2. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.

    3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wolontariuszy oraz osób działających w imieniu Organizatora .

    4. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy nie dopuszczają do udziału zawodników z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.

    5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingowych.

    6. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    7. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

    8. Trasa znajduje się w miejscach nieoświetlonych. Dla własnego bezpieczeństwa każdy uczestnik powinien posiadać czołówkę oraz naładowany telefon komórkowy.

      

   1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

     

    1. Organizatorzy ustanawiają limit startujących – 150 zawodników .

    2. Zgłoszenia uczestnictwa w Nocnym Biegu Świętojańskim przyjmowane są na stronie internetowej www.chiptimming.pl , gdzie zgłoszeń można dokonać poprzez formularz online.

    3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny oraz wpłacenie opłaty startowej.

    4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych wraz z numerami startowymi odbędą się w Biurze Zawodów od godz. 20.00.

    5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Nocnym Biegu Świętojańskim w Cichem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza .

    6. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbędzie się za okazaniem dowodu osobistego. Osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna.

    7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia .

    8. Opłata startowa wynosi:

    1. 30 zł - przelewem bankowym do dnia 21 czerwca 2018r.

    2. 40 zł – w dniu zawodów

    9. Opłata startowa :

    a. raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponoszą Organizatorzy lub wyższa konieczność ,

    b. w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest jak najszybciej uregulować należność do wysokości kwoty zgodnej z bieżącym terminem ,

    c. opłata nie jest ważna, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących. Wpłaty takie będą zwracane ,

    d. opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorami najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w żadnym przypadku,

    e. za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatorów,

    f. wpłaty dokonane przelewem po terminie 23 czerwca 2018 r. nie będą uznawane .

     

   2. KLASYFIKACJA

     

    1. W Nocnym Biegu Świętojańskim w Cichem prowadzona będzie klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn. Za miejsca 1-3 będą przyznane dyplomy i nagrody finansowane przez sponsorów.

    2. W kategorii Harcerze za miejsca 1-3 będą przyznane dyplomy i nagrody finansowane przez sponsorów.

     

   3. NAGRODY

     

    1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

 

VIII .ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się :
  1. a. numer startowy + agrafki,

   b. napoje oraz talon na posiłek po biegu (grochówka, kiełbaski,chleb)

    

Zawartość pakietu startowego będzie uzależniona od życzliwości sponsorów.

 

Trasa biegu będzie oznakowana

 

Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy

 

    1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

     2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

     3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

      


tel. 600 054 529


Zawodnicy związani z  ZHP wybierają oprócz kategorii podstawowej (Mężczyźni lub Kobiety), dodatkową subkategorię ZHP.


Wyniki

Nordic Walking.pdf
Kobiety OPEN.pdf
Mężczyźni OPEN.pdf

Aktualności